نوار پیشرفت

طراحی 85%
توسعه 70%
بازاریابی 34%
پشتیبانی 56%
بروزرسانی 28%