اعضای تیم

اندرو سوبر

میر

جری توماس

بازار یاب

ماری بارنی

طراح